ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၸၥည္းမ်ားကို သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္း၊ ျမင့္မားေသာ နည္းပညာ၊ စိတ္ခ်ရေသာ ယံုၾကည္မႈ၊ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္......... MATRIX
တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားကို အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးပါမည္။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ္ ၁၇၉/၁၊ ၂၆ (ဘီ) လမ္း၊ ၈၀x၈၁ လမ္းၾကား ၊
ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕ နယ္၊ မႏၸၥၲေလးၿမိဳ႕ ။
ဖုန္း- ၀၂-၆၈၁၈၂၊ ၀၉-၈၇၆၂၇၈၅

အမွတ္ ၃၂၅/ေအ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း(အထက္) ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္း- ၀၁-၂၄၅၅၈၀၊ ၀၉-၅၂၁၂၇၆၅။

Our Products

 • CPU
 • UPS
 • MEMORY
 • HARD DISK
 • PRINTER
 • SCANNER
 • CASING
 • MONITOR
 • MOTHERBOARD
 • MEMORY CARD
 • DIGITAL CAMERA
 • MP3/MP4 PLAYER
 • IDE RAID/IEEE 1394 CARDS
 • VIDEO EDITIONG CARDS
 • SOUND/LAN CARDS
 • AGP/PCI EXPRESS
 • CD/DVD ROM/WRITER
 • NETWORK ACCESSORIES
 • OTHER ACCESSORIES
 • CD/DVD ေခြကူးစက္မ်ား